Werkgroepen

normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7546 – Acute zorg

NEN EGIZ start medio 2024 met een nieuw normontwikkelingstraject voor een specifieke gegevensuitwisseling: de norm voor gegevensuitwisseling in de Acute zorg (NEN 7546).  In een eerste informatiebijeenkomst zijn dieper in gegaan op het normontwikkelingstraject. De informatiebijeenkomst is terug te kijken via onderstaande link.

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Registreren
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7520 – Autorisatie

Eind 2023 is het NEN-EGIZ programma gestart met een nieuw normontwikkelingstraject voor een nieuwe generieke functie: Autorisatie.

Om je te informeren over de start van dit traject, heeft NEN 26 september 2023 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Je kan dit webinar nog terugkijken via onderstaande link.

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7503 – Digitaal voorschrijven en ter hand stellen

‘Digitaal voorschrijven en ter hand stellen” is één van de vier uitwisselingen van de geprioriteerde gegevensuitwisseling medicatieoverdracht. In apil 2022 werd de herziene NEN 7503:2022 gepubliceerd. NEN 7503 specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Download norm
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7512 – Informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7512:2022 ‘Informatiebeveiliging in de zorg – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling’ is herzien en gepubliceerd. Het toepassingsgebied van NEN 7512 is veilige elektronische communicatie in de zorg, tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling en met patiënten, cliënten, zorgverzekeraars en andere partijen die bij de zorg zijn betrokken.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn

Download norm
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7513 – Logging

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt NEN een set normen voor generieke functies binnen gegevensuitwisselingen. De norm NEN 7513 ‘Logging’ wordt herzien om de internationale ontwikkelingen op dit gebied te volgen en de aandachtspunten en ervaringen in Nederland te verwerken.

Het normontwerp kan je hier gratis bekijken zonder in te loggen. 

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NTA 7516 – Veilige mail en chatapplicaties

Dit jaar start NEN, op verzoek van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties. De Nederlands Technische Afspraak (NTA) wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.

 

 

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Aanmelden
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7517 – Toestemming

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt NEN een set normen voor generieke functies binnen gegevensuitwisselingen. De NEN 7517 zal eisen stellen aan landelijke voorzieningen waarin de toestemming van de zorggebruiker, voor het mogen uitwisselen van gegevens, wordt geregistreerd. Daarnaast komen in de norm eisen om de onderlinge uitwisselbaarheid van deze toestemmingsvoorzieningen te waarborgen. De norm omvat zowel de veronderstelde als de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

 

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7518 – Identificatie en authenticatie

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt NEN een set normen voor generieke functies binnen gegevensuitwisselingen. De NEN 7518 zal eisen stellen om de identificatie en de authenticatie van zorgverleners in het kader van de gegevensuitwisseling van zorggebruikers te borgen. Beiden moeten er op kunnen vertrouwen dat de juiste informatie wordt uitgewisseld. De norm stelt geen eisen aan publieke identificatie- en authenticatievoorzieningen.

 

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7519 – Lokalisatie

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt NEN een set normen voor generieke functies binnen gegevensuitwisselingen. NEN 7519 zal eisen stellen om de lokalisatie van gegevens van zorggebruikers in het kader van gegevensuitwisseling te borgen. Deze informatie kan bij verschillende zorgaanbieders aanwezig zijn. In spoedsituaties kan een actueel medicatieoverzicht essentieel zijn. Ook bij het ophalen van radiologiegegevens is het van belang om te weten waar informatie zich bevindt

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7540 – Basisgegevensset Zorg

Om elektronische gegevens succesvol uit te kunnen wisselen, moeten systemen van zorgaanbieders op elkaar aansluiten. Hiervoor zijn afspraken nodig over hoe de gegevensuitwisseling plaatsvindt en waar deze systemen aan moeten voldoen. Deze norm stelt eisen op voor zorgaanbieders en de betrokken leveranciers van diensten- en producten.

De norm is nu vrij beschikbaar.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7541 – Beeldbeschikbaarheid

In NEN 7541 wordt vastgelegd wat de eisen zijn voor het beschikbaar maken van beeld en verslag tussen radiologie-afdelingen in de Medisch Specialistische Zorg (MSZ). In de norm komen eisen voor ontwikkelaars van informatiesystemen zoals bijvoorbeeld de criteria waaraan hun softwaresystemen moeten voldoen.

Vakgebied:

Zorg en Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7542 – Medicatie- en toediengegevens

‘Medicatie- en toediengegevens’ is één van de vier uitwisselingen van de geprioriteerde gegevensuitwisseling medicatieoverdracht. De basis voor deze norm is de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. De norm geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van medicatiegegevens in de Nederlandse gezondheidszorg.

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Meer informatie
normcommissie icon
Werkgroep

NEN 7545 – eOverdracht

Binnen de werkgroep eOverdracht is NEN 7545 in ontwikkeling. Deze norm bevat eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van verpleegkundige informatie tussen zorgverleners. De ontwikkeling ervan is de laatste stap naar de verplichting van de gegevensuitwisseling eOverdracht (VPO) onder de Wegiz. De norm zal van toepassing zijn op zowel de intra- als extramurale zorg: cure en care.

 

Vakgebied:

Zorg & Welzijn - EGIZ

Meer informatie