Publicatie herziene norm NEN 7503:2022 gegevensuitwisseling in de zorg

5 april 2022
NEN 7503:2022

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De nieuwe versie vervangt NEN 7503:2011. De norm levert een bijdrage aan de implementatie van richtlijnen en standaarden voor medicatieoverdracht en aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

NEN 7503:2011 ‘Medische informatica – Berichtenverkeer – Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ is in 2011 ontwikkeld om een brug te slaan tussen de Geneesmiddelenwet en de ondersteuning van zorgprocessen met een elektronisch medicatiedossier. Datzelfde geldt voor de nieuwe norm. NEN 7503:2022 beschrijft de eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, en de gecertificeerde informatiesystemen die zij verplicht moeten gebruiken. Bovendien sluit de nieuwe norm aan op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en op de informatiestandaard Medicatieproces 9.

De norm heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg: recepten (van voorschrijver naar verstrekker) en verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners). NEN 7503 specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg.

NEN 7503:2022 wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NEN 7503:2011:

  • Interoperabiliteit – verdere uitwerking op basis van het vijf-lagen interoperabiliteitsmodel.
  • Usecases beschreven: ‘Proces van voorschrijven’ en ‘Proces van ter hand stellen’.
  • Deze usecases zijn gebaseerd op de desbetreffende onderdelen van de Nictiz Informatiestandaard Medicatieproces 9.1.
  • Informatieve eisen omtrent zorginformatiebouwsteen(zib)-compliance zijn toegevoegd om de kwaliteit te garanderen van de gegevens voor Medicatieproces 9.1 in (sub)systemen die niet direct zelf bij Nictiz gekwalificeerd worden.
  • Verwijzing naar een roadmap met afspraken voor het toepassen van geldige versies van de Informatiestandaard Medicatieproces.
  • Beschrijving hoe de berichten van een elektronische handtekening kunnen worden voorzien.
  • Verwijzing naar een aantal generieke bouwstenen, waarvoor nog normen worden ontwikkeld.
  • Toevoeging Annex met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen voor informatiesystemen die conform NEN 7503 werken, om het certificeren op NEN 7503 te vergemakkelijken.
  • De tekst is met name in voorwoord en inleiding aangepast aan de beoogde rol in het kader van de Wegiz en de aanwijzing in een aanstaande Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
  • De indeling in hoofdstukken is gekozen, zodat deze ook kan worden toegepast bij volgende specifieke normen waarnaar vanuit de AMvB van Wegiz wordt verwezen.

Proces herziening

Tussen 18 december 2019 en 17 februari 2022 werden in elf werkgroepvergaderingen en vijf werksessies de commentaren besproken uit de openbare commentaarperiode (1 april – 1 juli 2021). Belanghebbenden die commentaar hebben aangeleverd op de openbare consultatie waren ook uitgenodigd voor deze werksessies.

Meer informatie

 

 

 

Overige nieuwsberichten

Een kijkje in de keuken bij NEN-EGIZ: project onder de loep

23 mei 2024

‘Hoe werkt het nou bij NEN en hoe komt een norm tot stand?’ Dat zijn vragen die vaak gesteld worden. Zeker in het EGIZ project, waar NEN een heel stelsel aan normen ontwikkelt in het kader van de Wegiz. Een complex werkveld waar we samenwerken met het ministerie van VWS, partners uit het zorgveld en … Lees meer

Werkgroep NTA 7532 Technische afspraken voor Veilige chatapplicaties gaat 10 juli van start

21 mei 2024

Per 10 juli 2024 gaat de NEN-werkgroep ‘NTA 7532 voor Veilige chatapplicaties’ van start. De NTA 7532 stelt technische eisen aan veilige chatapplicaties voor uitwisseling van ad-hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. De NTA 7532 wordt daarmee een specifiek onderdeel van de bredere herziening van de ‘NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’. De … Lees meer

Download nu de presentaties van de Zorg & ICT Beurs 2023

2 mei 2024

De presentaties die namens NEN zijn gegeven tijdens de Zorg & ICT Beurs van 9-11 april 2023 in de Jaarbeurs Utrecht, zijn nu beschikbaar om te downloaden.   Dinsdag 9 april  NEN Normen en Certificering – Lysette Meuleman en Shirin Golyardi NEN 7510 – Lysette Meuleman en Rene Gouwens   Woensdag 10 april AI in … Lees meer