Normen en certificatieschema’s

Over NEN

NEN is de normalisatie-autoriteit in Nederland. NEN bestaat sinds 1916 en werd in 2016 Koninklijk. NEN is een stichting zonder winstoogmerk en maakt deel uit van het Europese (EN-normen) en internationale (ISO-normen) normalisatie-netwerk. Bij de ontwikkeling van een NEN-norm zoeken we zo veel mogelijk aansluiting bij Europese en internationale normen. Andersom kan een NEN-norm input zijn voor de ontwikkeling van een Europese of internationale norm. In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN om als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). Doel van deze Publiek Private Samenwerking (PPS) is bijdragen aan een digitale, veilige, betrouwbare en efficiënte uitwisseling van gegevens in de zorg in Nederland.

Ontwikkeling NEN-normen

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de cliënt is belangrijk voor goede zorg. De ’taal’ en de informatie die uitgewisseld wordt, moeten gestandaardiseerd worden. Om dat te bereiken, werkt het zorgveld in samenwerking met NEN aan normen.

Het ministerie van VWS stelde samen met de stakeholders uit het zorgveld een Meerjarenagenda Wegiz op. Het is een overzicht van dertien gegevensuitwisselingen die voor een wettelijke verplichting in aanmerking kunnen komen. Vier daarvan hebben prioriteit gekregen:

De Meerjarenagenda Wegiz wordt periodiek geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe gegevensuitwisselingen. De minister van VWS stelt de Meerjarenagenda Wegiz vast en biedt deze aan de Tweede Kamer ter informatie aan. Daarmee is de Meerjarenagenda Wegiz ook een openbaar document.

Elke NEN-norm evalueren we na een periode van vijf jaar. We vragen het zorgveld dan of de betreffende NEN-norm aanpassing(en) nodig heeft, moet worden ingetrokken of ongewijzigd kan blijven. Wanneer hier aanleiding voor is dan is het uiteraard mogelijk om een NEN-norm ook voor het verstrijken van vijf jaar te wijzigen of in te trekken.

Wat zijn generieke en specifieke functies?

De samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden

Certificering en certificatieschema’s

In de Wegiz wordt bepaald dat informatietechnologieproducten en -diensten moeten worden voorzien van een certificaat. Certificering versterkt de transparantie van de producten en diensten en daarmee de marktwerking. Zo wordt voor alle zorgaanbieders duidelijk welke ICT-producten of -diensten aantoonbaar voldoen aan de eisen.

Naast normen ontwikkelt NEN ook certificatieschema’s waarin de eisen voor toetsing worden vastgelegd. Certificerende instellingen certificeren op basis van NEN-certificatieschema’s. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op deze Certificerende Instellingen.

NEN EGIZ-certificatie