Normen en certificatieschema’s

Over NEN

NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut, een stichting zonder winstoogmerk en onderdeel van het Europese (EN-normen) en internationale (ISO-normen) normalisatie-netwerk.

In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN om als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor het programma elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). Doel van deze Publiek Private Samenwerking (PPS) is bijdragen aan een digitale, veilige, betrouwbare en efficiënte uitwisseling van gegevens in de zorg in Nederland.

Ontwikkeling NEN-normen

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de zorggebruiker zijn essentieel voor goede zorg. Hiervoor moeten de ’taal’ en de informatie die uitgewisseld wordt, gestandaardiseerd worden. Om dat te bereiken werkt het zorgveld samen met NEN aan normen.

Het ministerie van VWS stelde samen met de stakeholders uit het zorgveld de Meerjarenagenda Wegiz op. Hierin staan in totaal dertien gegevensuitwisselingen die voor een wettelijke verplichting in aanmerking kunnen komen.

De geprioriteerde gegevensuitwisselingen zijn:

De minister van VWS stelt de Meerjarenagenda Wegiz vast, actualiseert deze periodiek, breidt deze uit met nieuwe gegevensuitwisselingen en biedt deze aan de Tweede Kamer ter informatie aan. Daarmee is de Meerjarenagenda Wegiz ook een openbaar document. Het Informatieberaad Zorg werkte begin 2023 aan een herziening van de Meerjarenagenda. Na de zomer volgt hierover officiële communicatie. Zie ook dit bericht.

Elke NEN-norm evalueren we na een periode van vijf jaar. We vragen de betrokken partijen in het zorgveld dan of de betreffende NEN-norm aanpassing(en) nodig heeft, moet worden ingetrokken of ongewijzigd kan blijven. Wanneer hier aanleiding voor is, dan is het uiteraard mogelijk om een NEN-norm ook voor het verstrijken van vijf jaar te wijzigen of in te trekken.

Animatie: Normen voor generieke functies en normen voor specifieke gegevensuitwisselingen

Animatie: De samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden

Certificering en certificatieschema’s

De Wegiz schrijft voor dat informatietechnologieproducten en -diensten moeten worden voorzien van een certificaat. Certificering versterkt transparantie van producten en diensten en daarmee de marktwerking. Zo wordt voor alle zorgaanbieders duidelijk welke ICT-producten of -diensten aantoonbaar voldoen aan de eisen.

Naast normen ontwikkelt NEN ook certificatieschema’s; hierin worden de eisen voor toetsing vastgelegd. Certificerende Instellingen certificeren op basis van NEN-certificatieschema’s. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op deze Certificerende Instellingen.

Animatie: NEN EGIZ-certificatie