Normen en certificatieschema’s

Over NEN

NEN is het Nederlands Normalisatie Instituut, een stichting zonder winstoogmerk en onderdeel van het Europese (EN-normen) en internationale (ISO-normen) normalisatie-netwerk.

In opdracht van het ministerie van VWS werkt NEN als onafhankelijke partij samen met het zorgveld aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor het programma elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). Doel van deze Publiek Private Samenwerking (PPS) is bijdragen aan een digitale, veilige, betrouwbare en efficiënte uitwisseling van gegevens in de zorg in Nederland.

Een NEN-norm is een set aan afspraken die Nederlandse organisaties maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten en diensten.

Ontwikkeling NEN-normen

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de zorggebruiker zijn essentieel voor goede zorg. Hiervoor moeten de ’taal’ en de informatie die uitgewisseld wordt, gestandaardiseerd worden.

Normontwikkelingstraject

Een NEN-norm wordt ontwikkeld door het werkveld. Dat betekent dat alle belanghebbenden mee mogen werken aan een norm. Het normontwikkelingsproces wordt uitgevoerd in werkgroepen. Elke werkgroep heeft een voorzitter en een aantal schrijvers, die de concepttekst van een norm opstellen. Na consensus binnen de werkgroep en goedkeuring door de normcommissie volgt publicatie van het normontwerp. Tijdens deze openbare commentaarronde kan iedereen, met een belang, gedurende drie maanden feedback geven op deze concepttekst. Hierna verwerkt de werkgroep de feedback en vervolgens wordt na goedkeuring door de normcommissie de definitieve norm gepubliceerd. Na vijf jaar is er een evaluatiemoment. We vragen de betrokken partijen in het zorgveld dan of de betreffende NEN-norm aanpassing(en) nodig heeft, moet worden ingetrokken of ongewijzigd kan blijven. Wanneer hier aanleiding voor is, dan is het uiteraard mogelijk om een NEN-norm ook voor het verstrijken van vijf jaar te wijzigen of in te trekken.

Meerjarenagenda Wegiz

Het ministerie van VWS stelde samen met de stakeholders uit het zorgveld de Meerjarenagenda Wegiz op. Hierin staan in totaal dertien gegevensuitwisselingen die voor een wettelijke verplichting in aanmerking kunnen komen.

De geprioriteerde gegevensuitwisselingen zijn:

De minister van VWS stelt de Meerjarenagenda Wegiz vast, actualiseert deze periodiek, breidt deze uit met nieuwe gegevensuitwisselingen en biedt deze aan de Tweede Kamer ter informatie aan. Daarmee is de Meerjarenagenda Wegiz ook een openbaar document. Het Informatieberaad Zorg werkt aan een herziening van de Meerjarenagenda. 

De samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden

Certificering en certificatieschema’s

De Wegiz schrijft voor dat informatietechnologieproducten en -diensten een certificaat moeten hebben. Certificering versterkt de transparantie van producten en diensten en daarmee de marktwerking. Zo is het voor alle zorgaanbieders duidelijk welke ICT-producten of -diensten aantoonbaar voldoen aan de eisen.

Naast normen ontwikkelt NEN ook certificatieschema’s; hierin staan de eisen voor toetsing. Certificerende Instellingen certificeren op basis van NEN-certificatieschema’s. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op deze Certificerende Instellingen.