Normen en certificatieschema’s

Over NEN

NEN is aangewezen door de overheid als het normalisatie-instituut in Nederland. NEN bestaat al sinds 1916 en is sinds 2016 Koninklijk. NEN is een stichting zonder winstoogmerk en maakt deel uit van het Europese (EN-normen) en internationale (ISO-normen) normalisatie netwerk. Bij de ontwikkeling van een NEN-norm wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij Europese en internationale normen. Andersom kan een NEN-norm input zijn voor de ontwikkeling van een Europese of internationale norm. Het ministerie van VWS heeft NEN gevraagd om als onafhankelijke partij samen met het zorgveld normen en certificatieschema’s te ontwikkelen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze Publiek Private Samenwerking (PPS) moet eraan bijdragen dat gegevens in de zorg in Nederland straks op een digitale, veilige, betrouwbare en efficiënte manier kunnen worden uitgewisseld.

Ontwikkeling NEN-normen

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de cliënt is belangrijk voor goede zorg. De ‘taal’ en de informatie die uitgewisseld wordt, moeten gestandaardiseerd worden. Om dat te bereiken, gaat het zorgveld in samenwerking met NEN normen opstellen.

Het ministerie van VWS heeft samen met het zorgveld een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld. Het is een overzicht van dertien gegevensuitwisselingen die voor een wettelijke verplichting in aanmerking kunnen komen. Vier daarvan hebben prioriteit gekregen:

Periodiek wordt de Meerjarenagenda Wegiz geactualiseerd en kunnen er nieuwe gegevensuitwisselingen aan worden toegevoegd. De Meerjarenagenda Wegiz wordt door de minister van VWS vastgesteld en aan de Tweede Kamer ter informatie aangeboden. Daarmee is de Meerjarenagenda Wegiz dus ook een openbaar document.

Na 5 jaar wordt een NEN-norm geëvalueerd. Het zorgveld wordt dan gevraagd of de betreffende NEN-norm moet worden aangepast, moet worden ingetrokken of ongewijzigd kan blijven. Indien er aanleiding is, is het uiteraard mogelijk om een NEN-norm ook eerder dan na 5 jaar te wijzigen of in te trekken.

Wat zijn generieke en specifieke functies?

De samenhang tussen wetgeving, NEN-normen, kwaliteitsstandaarden en informatiestandaarden

Certificering en certificatieschema’s

In het wetsvoorstel (Wegiz) wordt bepaald dat informatietechnologieproducten en -diensten moeten worden voorzien van een certificaat. Certificering versterkt de transparantie van de producten en diensten en daarmee de marktwerking. Zo wordt voor alle zorgaanbieders helder welke IT-producten of -diensten aantoonbaar voldoen aan de eisen.

Naast normen ontwikkelt NEN certificatieschema’s waarin de eisen voor toetsing worden vastgelegd.  Certificerende instellingen certificeren op basis van NEN certificatieschema’s. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op de Certificerende Instellingen.

NEN-EGIZ Certificatie