Start van de publieke commentaarronde voor de norm NEN 7519 Lokalisatie

19 oktober 2023
NEN 7519 lokalisatie

Het normontwerp van NEN 7519 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie’ is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 20 januari 2024 hun commentaar indienen.

Veel medische professionals gebruiken informatiesystemen en elektronische uitwisselingssystemen om gegevens te verwerken. Gebruik van informatie- en communicatietechnologie maakt verbetering van de ondersteuning van de gezondheidszorg mogelijk. Om die verbetering te realiseren is het van belang om over regels en normen voor de verwerking van gegevens in de zorg te beschikken. Normontwerp NEN 7519 richt zich op het lokaliseren van dossiergegevens van patiënten en/of cliënten. Deze gegevens kunnen bij verschillende zorgaanbieders aanwezig zijn.

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Sinds 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners elektronisch moeten verlopen. Door gegevens elektronisch uit te wisselen is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van zorggebruikers, sneller beschikbaar. De Wegiz heeft de vorm van een kaderwet die wordt ingevuld door algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Deze AMvB’s verwijzen naar NEN-normen.

Optimalisatie van gezondheidsgegevensuitwisseling

Bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens moet de toegang tot en de vindbaarheid van die gegevens goed worden geregeld. Met afspraken, standaarden en/of voorzieningen kan dit worden gerealiseerd. Er zijn generieke functies nodig om dit op een uniforme manier te doen. Zorgpartijen hebben allereerst zes generieke functies aangewezen die nodig zijn voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens onder de Wegiz:

  • identificatie patiënt of cliënt en zorgverlener (wie ben je);
  • authenticatie (vaststellen dat je bent wie je zegt te zijn);
  • lokalisatie (het bepalen waar welke gegevens van de patiënt of cliënt zijn);
  • toestemming (van de patiënt of cliënt, voor het delen van gezondheidsgegevens);
  • autorisatie (welke gegevens mag je inzien);
  • adressering (de actuele digitale adressen waar de gegevens te vinden zijn).

Normontwerp NEN 7519 behandelt de generieke functie lokalisatie. Met deze generieke functie wordt het proces ondersteund om de gezondheidsgegevens van de patiënt of cliënt te traceren. Zo kan het van belang zijn om te weten waar gegevens te vinden zijn om een actueel medicatieoverzicht te kunnen opbouwen. De hiervoor benodigde gegevens kunnen in dossiers bij verschillende zorgaanbieders aanwezig zijn. Normontwerp NEN 7519 stelt eisen om de lokalisatie van gezondheidsgegevens van zorggebruikers in het kader van gegevensuitwisseling en het gebruik van gezondheidsgegevens te waarborgen.

Commentaar indienen

Gedurende de periode 19 oktober tot en met 19 januari 2024 is er inzage in het normconcept en kunnen externe partijen commentaar indienen door externe partijen.

NEN 7519:2023 is geplaatst op de NEN-website: Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie | NEN

Na de commentaarperiode gaat de werkgroep aan de slag met alle input. Iedereen die tijdens de drie maanden durende commentaarperiode reageert op het normontwerp, ontvangt na behandeling in de werkgroep een terugkoppeling hoe hiermee wordt omgegaan. Afhankelijk van hoeveel tijd het kost voor de werkgroep om de commentaren te verwerken, wordt de definitieve norm naar verwachting medio 2024 gepubliceerd.

 Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces neem contact op met Paul Vermeulen, e-mail zcw@nen.nl.

 Meepraten over de inhoud van  normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Informatievoorziening in de Zorg’ houdt zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van normen die gaan over informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling in de zorg. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar zcw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Ministerie van Volksgezondheid start campagne voor toestemming delen medische gegevens

28 november 2023

Zorgverleners staan klaar om jou snel en efficiënt te helpen in noodsituaties, maar daarvoor hebben ze jouw toestemming nodig om toegang te krijgen tot medische gegevens. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische informatie te benadrukken. In … Lees meer

Verbeterde zorgprivacy: NEN 7513 tot 15 november open voor commentaar

31 oktober 2023

Privacy & Informatie (P&I) heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de herziene NEN 7513. NEN 7513 stelt eisen aan hoe we omgaan met persoonlijke gegevens in de zorg. De norm biedt aanwijzingen voor zorgaanbieders rondom het loggen van informatie. Voor ontwikkelaars van informatiesystemen schrijft NEN 7513 eisen aan hun softwaresystemen voor. Beer Franken, lid van … Lees meer

Veilige mail en chatapplicaties

Technische afspraak NTA 7516:2019 wordt herzien door een nieuwe werkgroep

20 oktober 2023

Begin 2024 start NEN, in opdracht van het ministerie van VWS, met de herziening van de NTA 7516:2019 – Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie) en de ontwikkeling van twee technische afspraken documenten (NTA’s). De huidige NTA 7516 wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.   … Lees meer