Informatiebijeenkomst norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’

20 september 2022

NEN start dit najaar met de ontwikkeling van NEN 7542 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens’. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling. Het traject start op 31 oktober 2022 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting in het voorjaar van 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot 25 oktober.

Context

NEN 7542 is de tweede norm voor elektronische medicatieoverdracht. Eerder dit jaar is de gereviseerde NEN 7503 gepubliceerd. NEN 7503 is gericht op het voorschrijven en ter handstellen van medicatie als zodanig. De nieuwe NEN 7542 richt zich op de medicatiegegevens die zorgverleners nodig hebben bij het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie, waarbij het beschikbaar hebben van een medicatieoverzicht of een toedienlijst belangrijke hulpmiddelen zijn.

Het doel van NEN 7542 is om de eisen vast te stellen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de keten. Dat verloopt via de door hen – in het kader van het wetsvoorstel Wegiz – verplicht te gebruiken gecertificeerde informatiesystemen.

Het toepassingsgebied van deze NEN-norm betreft de uitwisseling van medicatiegegevens ten behoeve van:

  • Het opstellen van een medicatieoverzicht
  • Het opstellen van een toedienlijst
  • Het veilig voorschrijven, ter handstellen en toedienen van medicatie
  • De medicatieverificatie

De basis voor deze norm is de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de informatiestandaard medicatieproces 9 (MP9). De norm geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van medicatiegegevens in de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij worden scenario’s en transacties voor het uitwisselen van deze gegevens gebruikt. Deze norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen zorgaanbieders in de keten moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel de intra- als extramurale zorg; cure en care.

Wegiz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen over de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Eén van de instrumenten daarvoor is de Meerjarenagenda Wegiz waarin medicatieoverdracht in vier gegevensuitwisselingen is opgenomen. Deze nieuwe normontwikkeling is gericht op de tweede gegevensuitwisseling voor elektronische medicatieoverdracht. De overige twee zijn: Laboratoriumgegevens voor medicatie en Contra-indicatie en overgevoeligheid .

Praat mee

Meebeslissen over de norm is niet alleen belangrijk voor de gebruikers van medicatiegegevens, maar ook voor de makers van software in deze sector. De certificeringseisen hebben immers betrekking op de softwaresystemen. Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan het normontwikkelingstraject. De relevante stakeholders worden uitgenodigd voor deelname aan het ontwikkelingstraject. De informatiebijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de ontwikkeling, de voorgestelde aanpak en de regels voor het normalisatieproces.

Meer informatie

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via NEN evenementen. Voor meer inhoudelijke informatie over het traject en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi of Lysette Meuleman, consultants Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Overige nieuwsberichten

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer

Commentaar geven op normontwerp NEN 7540 nu mogelijk

4 november 2022

De conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg is klaar voor de openbare consultatieronde. In de norm staan eisen die gelden om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen. Zo weten leveranciers en ziekenhuizen waar ze aan moeten voldoen. NEN nodigt u graag uit om gedurende de commentaarperiode de norm door … Lees meer

Tweede Kamer stemt unaniem vóór Wegiz

27 september 2022

De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. VWS-minister Ernst Kuipers: ‘Met deze wet gaan we ervoor zorgen dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen. Op naar meer … Lees meer