Kuipers verzoekt om uitstel behandeling Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

19 april 2022

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt de Tweede Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) twee maanden uit te stellen. Kuipers wil eerst een voorstel voor een Europese verordening ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ afwachten.

Deze publiceert de Europese commissie waarschijnlijk op 3 mei. De verwachting is dat deze verordening op veel punten raakvlakken heeft met het wetsvoorstel Wegiz. Daarom stelt hij voor eerst de verordening te analyseren om te zien op welke onderdelen de verordening het stelsel, zoals beoogd in het wetsvoorstel Wegiz, raakt.

Over de Wegiz
Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling of medicijnen een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts aan een patiënt kan besteden. In mei 2021 is de kaderwet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ter behandeling aangeboden aan het parlement. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, verplicht deze wet stapsgewijs dat zorgverleners gegevens over patiënten elektronisch en veilig met elkaar uitwisselen, waarbij de privacy van patiënten is geborgd. De wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg.

Normen vormen de basis
De wet zoals die nu voorligt bij de Tweede Kamer is een kaderwet. Dat betekent dat onder de Wegiz aanvullende afspraken nodig zijn. De wet bepaalt dat zorgprofessionals gegevens elektronisch gaan uitwisselen. Maar het zorgveld bepaalt zelf welke gegevens dat zijn en hoe de uitwisseling plaatsvindt. De verschillende systemen moeten natuurlijk wel op elkaar aansluiten, zodat er echt uitwisseling tot stand komt. Daarom is het belangrijk dat het zorgveld samen met ict-leveranciers afspraken maakt waar een systeem aan moet voldoen om die uitwisseling tot stand te brengen. Deze afspraken legt het zorgveld samen met ict-leveranciers vast in normen. NEN begeleidt de ontwikkeling van die normen.

 

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer