Publicatie herziene norm NEN 7503:2022 gegevensuitwisseling in de zorg

5 april 2022
NEN 7503:2022

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De nieuwe versie vervangt NEN 7503:2011. De norm levert een bijdrage aan de implementatie van richtlijnen en standaarden voor medicatieoverdracht en aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

NEN 7503:2011 ‘Medische informatica – Berichtenverkeer – Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ is in 2011 ontwikkeld om een brug te slaan tussen de Geneesmiddelenwet en de ondersteuning van zorgprocessen met een elektronisch medicatiedossier. Datzelfde geldt voor de nieuwe norm. NEN 7503:2022 beschrijft de eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, en de gecertificeerde informatiesystemen die zij verplicht moeten gebruiken. Bovendien sluit de nieuwe norm aan op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en op de informatiestandaard Medicatieproces 9.

De norm heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg: recepten (van voorschrijver naar verstrekker) en verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners). NEN 7503 specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg.

NEN 7503:2022 wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NEN 7503:2011:

  • Interoperabiliteit – verdere uitwerking op basis van het vijf-lagen interoperabiliteitsmodel.
  • Usecases beschreven: ‘Proces van voorschrijven’ en ‘Proces van ter hand stellen’.
  • Deze usecases zijn gebaseerd op de desbetreffende onderdelen van de Nictiz Informatiestandaard Medicatieproces 9.1.
  • Informatieve eisen omtrent zorginformatiebouwsteen(zib)-compliance zijn toegevoegd om de kwaliteit te garanderen van de gegevens voor Medicatieproces 9.1 in (sub)systemen die niet direct zelf bij Nictiz gekwalificeerd worden.
  • Verwijzing naar een roadmap met afspraken voor het toepassen van geldige versies van de Informatiestandaard Medicatieproces.
  • Beschrijving hoe de berichten van een elektronische handtekening kunnen worden voorzien.
  • Verwijzing naar een aantal generieke bouwstenen, waarvoor nog normen worden ontwikkeld.
  • Toevoeging Annex met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen voor informatiesystemen die conform NEN 7503 werken, om het certificeren op NEN 7503 te vergemakkelijken.
  • De tekst is met name in voorwoord en inleiding aangepast aan de beoogde rol in het kader van de Wegiz en de aanwijzing in een aanstaande Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
  • De indeling in hoofdstukken is gekozen, zodat deze ook kan worden toegepast bij volgende specifieke normen waarnaar vanuit de AMvB van Wegiz wordt verwezen.

Proces herziening

Tussen 18 december 2019 en 17 februari 2022 werden in elf werkgroepvergaderingen en vijf werksessies de commentaren besproken uit de openbare commentaarperiode (1 april – 1 juli 2021). Belanghebbenden die commentaar hebben aangeleverd op de openbare consultatie waren ook uitgenodigd voor deze werksessies.

Meer informatie

 

 

 

Overige nieuwsberichten

NEN EGIZ congres

Save the date: NEN EGIZ congres 14 september 2023

5 juni 2023

Op 14 september aanstaande organiseren we weer ons jaarlijkse congres ‘Samen vooruit met Wegiz’. Dit jaar is het Spoorwegmuseum in Utrecht de congreslocatie. Het programma is bijna rond en delen we zodra beschikbaar hier op onze website. Volg ook onze updates via LinkedIn. Vele boeiende sprekers komen die dag naar Utrecht voor een plenaire bijeenkomst in de … Lees meer

Zorg & ICT 2023

Bezoek NEN tijdens Zorg&ICT 2023

5 juni 2023

Van 13-15 juni vind je NEN samen met het ministerie van VWS, VZVZ, Nictiz, Zorginstituut Nederland en Stichting MedMij op één paviljoen op de Zorg&ICT-beurs. Je vindt ons in hal 1 op standnummer B134. Bekijk hier de website van de beursorganisatie met het programma en de mogelijkheid om je gratis aan te melden. Op 13 juni geeft … Lees meer

Verslag webinar Wegiz

Verslag Webinar 'Wegiz met normen en standaarden naar de praktijk'

19 april 2023

Webinar ‘Wegiz, met normen en standaarden naar praktijk’ geeft een dynamische en gevarieerde presentatie van de actuele stand van zaken over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. ‘It giet oan!’ Een historische uitspraak waarmee in vroegere tijden werd aangekondigd dat de Friese Elfstedentocht door kon gaan. Die komt er dit jaar in elk geval … Lees meer