Herziene norm voor gegevensuitwisseling in de zorg gepubliceerd

5 april 2022

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De nieuwe versie vervangt NEN 7503:2011. De norm levert een bijdrage aan de implementatie van richtlijnen en standaarden voor medicatieoverdracht en aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

NEN 7503:2011 ‘Medische informatica – Berichtenverkeer – Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ is in 2011 ontwikkeld om een brug te slaan tussen de Geneesmiddelenwet en de ondersteuning van zorgprocessen met een elektronisch medicatiedossier. Datzelfde geldt voor de nieuwe norm. NEN 7503:2022 beschrijft de eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, en de gecertificeerde informatiesystemen die zij verplicht moeten gebruiken. Bovendien sluit de nieuwe norm aan op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en op de informatiestandaard Medicatieproces 9.

De norm heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg: recepten (van voorschrijver naar verstrekker) en verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners). NEN 7503 specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Interoperabiliteit is verder uitgewerkt op basis van het vijf lagen interoperabiliteitsmodel.
  • Use cases ‘Proces van voorschrijven’ en ‘Proces van ter hand stellen’ zijn beschreven.
  • Deze use cases zijn gebaseerd op de desbetreffende onderdelen van de Nictiz Informatiestandaard Medicatieproces 9.1.
  • Informatieve eisen omtrent zorginformatiebouwsteen(zib)-compliance zijn toegevoegd om de kwaliteit te garanderen van de gegevens voor Medicatieproces 9.1 in (sub)systemen die niet direct zelf bij Nictiz gekwalificeerd worden.
  • Er is een verwijzing opgenomen naar een roadmap met afspraken voor het toepassen van geldige versies van de Informatiestandaard Medicatieproces.
  • Er is beschreven hoe de berichten van een elektronische handtekening kunnen worden voorzien.
  • Er wordt verwezen naar een aantal generieke bouwstenen, waarvoor nog normen worden ontwikkeld.
  • Een annex is toegevoegd met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen voor informatiesystemen die conform NEN 7503 werken, om het certificeren op NEN 7503 te vergemakkelijken.
  • De tekst is met name in voorwoord en inleiding aangepast aan de beoogde rol in het kader van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de aanwijzing in een aanstaande Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
  • De indeling in hoofdstukken is gekozen, zodat deze ook kan worden toegepast bij volgende specifieke normen waarnaar vanuit de AMvB van Wegiz wordt verwezen.

Proces herziening
Tussen 18 december 2019 en 17 februari 2022 zijn er elf werkgroepvergaderingen en vijf werksessies geweest. Hierin zijn de commentaren uit de openbare commentaarperiode (1 april – 1 juli 2021) besproken en verwerkt. Belanghebbenden die commentaar hebben aangeleverd op de openbare consultatie waren ook uitgenodigd voor deze werksessies.

Meer informatie

 

 

 

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer