Herziening norm voor logging is gestart

12 januari 2021

De wet Wabvpz verplicht zorgverleners sinds 1 juli 2020 om cliënten inzage te geven in wie toegang heeft gehad tot hun patiëntengegevens. In de praktijk is dat nog niet overal mogelijk. Er is besloten om NEN 7513, de norm voor logging, te herzien. Geïnteresseerden die mee willen praten over de herziening van deze norm, zijn van harte uitgenodigd voor de eerste vergadering op 28 januari 2021.

Uit een eerdere, goed bezochte, informatiebijeenkomst is gebleken dat herziening van NEN 7513 gewenst is, maar dat de wijze waarop nog nader besproken moet worden door de op te richten projectgroep.

Herziening NEN 7513
NEN 7513 is een uitwerking van de eisen uit NEN 7510 omtrent logging. Logging stelt eisen aan het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers. De norm biedt zorgaanbieders aanwijzingen voor het loggen en levert ontwikkelaars van informatiesystemen eisen, waaraan hun software systemen moeten voldoen.Het herzien van de norm heeft als doel de internationale ontwikkelingen op dit gebied en de aandachtspunten uit de vorige informatiebijeenkomst te verwerken.

Voor wie
Bij de ontwikkeling van een norm is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen deelnemen. Aanbieders van preventief medisch-/gezondheidsonderzoek (zoals arbodiensten, zorginstellingen, bedrijfsartsen, huisartsen, sportartsen), zorggebruikers- en cliënten/patiëntenorganisaties, richtlijnontwikkelaars, zorgverzekeraars en leveranciers van diagnostische testen, adviesbureaus en certificerende instellingen, zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Vormen van deelname aan de projectgroep

  • Deelnemende organisaties kunnen kiezen op welke manier ze willen deelnemen aan de herontwikkeling van de norm.
  • Schrijfgroep: voorbereiden tekstvoorstellen voor de richtlijn, verwerken van commentaren. De schrijvers participeren in de projectgroep vergaderingen en hebben tussendoor afstemming over het uitwerken en aanpassen van de teksten.
  • Klankbordgroep: becommentariëren van tekstvoorstellen, adviseren, gevraagd en ongevraagd aan de schrijversgroep. Actief participeren in de projectgroep-vergaderingen.
  • Leesleden: Worden geïnformeerd over mijlpalen en openbare kritiekronde. Bepalen zelf of ze actief willen worden. Leesleden zijn geen deelnemers, participeren niet in vergaderingen en hebben geen stemrecht. Het is mogelijk ook in een later stadium van rol te veranderen en te participeren in de projectgroep.

Meer informatie en aanmelden
De eerste vergadering van de projectgroep vindt plaats op 28 januari 2021 van 14:00 – 16:30 uur. Aanmelden voor deelname aan de projectgroep is mogelijk door een e-mail te sturen naar U krijgt een deelnameformulier toegestuurd waarmee u zich inschrijft voor deelname aan de projectgroep.

Voor meer informatie over deze herziening of over het normalisatieproces, neem contact op met:

Evelyn Noordam-Haagmans | Consultant
015 2 690 318
zw@nen.nl

Overige nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten terugkijken

27 januari 2023

Op onze site kunnen de informatiebijeenkomsten van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’  en de informatiebijeenkomst van over NEN 7540 ‘BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ teruggekeken worden. Ook de meest gestelde vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u nalezen op onze FaQ site. Experts hebben deze vragen beantwoord.

Informatiebijeenkomst over norm ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’

2 december 2022

NEN start eind januari 2023 met de ontwikkeling van NEN 7545 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg – verpleegkundige overdracht’. NEN nodigt betrokken partijen uit om mee te doen. Het traject start op 12 januari 2023 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm, naar verwachting medio 2024. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot … Lees meer

Kamerbrief juridische impactanalyse Wegiz

23 november 2022

VWS-minister Ernst Kuipers heeft gisteren een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd over de concept-verordening European Health Data Space (EHDS) en de impact daarvan op het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Zie ook dit nieuwsbericht. In deze brief wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop binnen de Wegiz en … Lees meer